تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

در باره ما، سازمانیابی سیاسی کارگران

تشکل‌یابی کارگران

در باره ما، سازمانیابی سیاسی کارگران

تاریخ پیدایش و حرکت کارگران انترناسیونالیست به جنبش شورایی سالهای بعد از انقلاب شکست خورده ۱۳۵۷ بر میگردد. پس از تهاجم رژیم اسلامی به جنبش کارگری و قلع و قمع اپوزیسیون، کارگران انترناسیونالیست بصورت محافل مستقل کارگری خود را سازمان داده و در کنار فعالیت روزمره در محیط کار، هم خود را صرف پژوهش‌های کارگری […]

MORE ...