تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران هفت تپه در مقابل فشارهای کمرشکن دستگاه امنیتی و عناصر خودفروخته، همچنان پابرجا ایستاده است. هر کارگر مبارزی میداند که وجود همکارانی که بدل به صدای جمع شده و صف آنان را متحد میسازد، چه نقش تعیین کننده‌ای در تداوم مبارزه کارگری دارد. اقدامات رذیلانه دستگاه امنیتی، تنها یک وجه این فشارها بر […]

MORE ...

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

  «کارگران بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است!». این جملات آغازین فراخوان یک روزنامه کارگری شیکاگو برای تجمع اعتراضی سوم و چهارم ماه مه ۱۸۸۶ بود. در آن سالها، جنگ طبقات براستی نیز از اروپا به استرالیا و سپس به آمریکا رسیده بود. در چنین شرایطی بود که کارگران مهاجر شیکاگو بعنوان پرچمداران سنت […]

MORE ...

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

پرچم روز زن بوسیله زنان کارگر و سوسیالیست به اهتراز درآمد. پرچمی که با هدف نشان دادن جایگاه مهم زنان در مبارزه علیه بیعدالتی و استثمار افراشته شد. اما بعد از تحمیل شکست‌های تاریخی بر جنبش کارگری، ماهیت این روز دستخوش تغییر گشت. اکنون، هرساله در چنین روزی، دو صدای مختلف، از دو جبهه متفاوت، […]

MORE ...

در باره ما، سازمانیابی سیاسی کارگران

تشکل‌یابی کارگران

در باره ما، سازمانیابی سیاسی کارگران

تاریخ پیدایش و حرکت کارگران انترناسیونالیست به جنبش شورایی سالهای بعد از انقلاب شکست خورده ۱۳۵۷ بر میگردد. پس از تهاجم رژیم اسلامی به جنبش کارگری و قلع و قمع اپوزیسیون، کارگران انترناسیونالیست بصورت محافل مستقل کارگری خود را سازمان داده و در کنار فعالیت روزمره در محیط کار، هم خود را صرف پژوهش‌های کارگری […]

MORE ...