تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

شعله های قیام آبان خاموش نخواهد شد

شعله های قیام آبان خاموش نخواهد شد

ایران هنوز در تلاطم است. تک تیراندازان سپاه جهل و جنایت همچنان بر گرد ویرانه های بجای مانده از آتش خشم زحمتکشان عاصی، پرسه میزنند. جلادان، هنوز مجال شستشوی شبانه سنگفرشهای خونین را نیافته اند. شکارچیان انسان، در هجوم شبانه به خانه‌ها، غارت میکنند، ویران میسازند و جوانان ما را ربوده و به اسارت میبرند. […]

MORE ...

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران هفت تپه در مقابل فشارهای کمرشکن دستگاه امنیتی و عناصر خودفروخته، همچنان پابرجا ایستاده است. هر کارگر مبارزی میداند که وجود همکارانی که بدل به صدای جمع شده و صف آنان را متحد میسازد، چه نقش تعیین کننده‌ای در تداوم مبارزه کارگری دارد. اقدامات رذیلانه دستگاه امنیتی، تنها یک وجه این فشارها بر […]

MORE ...

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

  «کارگران بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است!». این جملات آغازین فراخوان یک روزنامه کارگری شیکاگو برای تجمع اعتراضی سوم و چهارم ماه مه ۱۸۸۶ بود. در آن سالها، جنگ طبقات براستی نیز از اروپا به استرالیا و سپس به آمریکا رسیده بود. در چنین شرایطی بود که کارگران مهاجر شیکاگو بعنوان پرچمداران سنت […]

MORE ...

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

پرچم روز زن بوسیله زنان کارگر و سوسیالیست به اهتراز درآمد. پرچمی که با هدف نشان دادن جایگاه مهم زنان در مبارزه علیه بیعدالتی و استثمار افراشته شد. اما بعد از تحمیل شکست‌های تاریخی بر جنبش کارگری، ماهیت این روز دستخوش تغییر گشت. اکنون، هرساله در چنین روزی، دو صدای مختلف، از دو جبهه متفاوت، […]

MORE ...

در باره ما، سازمانیابی سیاسی کارگران

تشکل‌یابی کارگران

در باره ما، سازمانیابی سیاسی کارگران

تاریخ پیدایش و حرکت کارگران انترناسیونالیست به جنبش شورایی سالهای بعد از انقلاب شکست خورده ۱۳۵۷ بر میگردد. پس از تهاجم رژیم اسلامی به جنبش کارگری و قلع و قمع اپوزیسیون، کارگران انترناسیونالیست بصورت محافل مستقل کارگری خود را سازمان داده و در کنار فعالیت روزمره در محیط کار، هم خود را صرف پژوهش‌های کارگری […]

MORE ...