شعله های قیام آبان خاموش نخواهد شد IRAN PROTESTS

پیش بسوی تداوم اعتراضات و اعتصاب سراسری

Publicerat av Nashre Anternasionalisti Tisdag 26 november 2019

ایران هنوز در تلاطم است. تک تیراندازان سپاه جهل و جنایت همچنان بر گرد ویرانه های بجای مانده از آتش خشم زحمتکشان عاصی، پرسه میزنند. جلادان، هنوز مجال شستشوی شبانه سنگفرشهای خونین را نیافته اند. شکارچیان انسان، در هجوم شبانه به خانه‌ها، غارت میکنند، ویران میسازند و جوانان ما را ربوده و به اسارت میبرند. چنین میکنند تا انتقام عصیان گیرند. قلدران قدرت، فرمان سکوت مرگ صادر میکنند، تا پایان قائله را اعلام دارند.
هجوم گرگان مافیای اسلامی، به سفره های خالی زحمتکشان، برای سرشکن کردن بار بحران بر دوش کارگران، چونان جرقه ای بر خرمن ظلم نشست. جرقه ای که شعله های خشم میلیونها انسان را بر اماکن قدرت شهرها افکند. زنان رزمنده، این بردگان بیمزد کار خانگی، در معابر عمومی شهرها، به رهگدران فرمان ایست و فراخوان قیام دادند. شهرهایی که هنوز مارش حماسی کارگران فولاد و هفت تپه را در اذهان عاصی خویش مرور میکنند.
تهاجم وحشیانه جباران اسلامی از زمین و هوا به تجمعات کرج و شیراز ، یک حقیقت را به سراسر ایران فریاد زد. این حقیقت که، برای یک‌سره کردن کار مافیای اسلامی، باید طبقه کارگر بعنوان پیشقراول قیام عمل کند. باید شاهرگ اقتصاد ی و شریان سوخت این ماشین جنگی، یشاپیش بدست کارگران قطع گردد. تنها در چنین شرایطی است که تهاجم همه جانبه به مراکز نظامی و سیاسی، به تسلیح عمومی و سرنگونی رژیم اسلامی میانجامد. تنها در چنین شرایطی است، که استمرار قیام، به تشکیل شوراهای محلات و مراکز کار و شکل‌گیری یک قدرت آلترناتیو از پایین میانجامد. تنها در چنین شرایطی است که گاردهای مسلح دفاع از محل زیست و کار، هجوم انتقام‌جویانه اوباشان سلاح بدست به محلات و خانه‌ها را عقب میرانند.
قیام آبان نشان داد که که با شعله‌ور گشتن آتش انقلاب، پیام اوران آشتی و مسالمت، صدای ناخوشایند خویش را بلندخواهند کرد. رسانه‌ها و سیاستمداران و همه آنانی که برای استثمار کارگران و گرداندن بانکهای غارت و مراکز نظامی خیز گرفته اند، اعلام رهبری و تشکیل دولت از بالای سر زحمتکشان خواهند کرد. پاسخ این قوادان سیاسی تشکیل شوراهای محل زیست و کار بر ویرانه های بانکهای سوخته در آتش و مراکز نظامی ویران است. این گام، تنها و تنها با تداوم اعتراضات و اتکا بر نیروی عظیم طبقه کارگر میسر میگردد.
همان نیرویی که ماشین سرکوب هیولای اسلامی را بزانو در میاورد، میتواند در فردای پیروزی نیز، نوع اعمال قدرت و ساختار سیاسی آنرا را تعیین کند. کارگران و زحمتکشان ایران، در این نبرد، نه به قدرتهای جهانی و دسته های سیاسی دلال در بازار سیاست، بلکه به هم طبقه ای های خود و به مبارزات هم پیمان و جاری در کشورهای دیگر تکیه خواهند کرد.

پیش بسوی تداوم اعتراضات و اعتصاب سراسری
پیش بسوی تشکیل کمیته های اعتصاب و گاردهای دفاع از محل زیست و کار
نان کار آزادی ؛ اداره شورایی
تشکیلات کارگران انترناسیونالیست
4 آذر 1398 – 25 نوامبر 2019