تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

شعله های قیام آبان خاموش نخواهد شد

شعله های قیام آبان خاموش نخواهد شد

ایران هنوز در تلاطم است. تک تیراندازان سپاه جهل و جنایت همچنان بر گرد ویرانه های بجای مانده از آتش خشم زحمتکشان عاصی، پرسه میزنند. جلادان، هنوز مجال شستشوی شبانه سنگفرشهای خونین را نیافته اند. شکارچیان انسان، در هجوم شبانه به خانه‌ها، غارت میکنند، ویران میسازند و جوانان ما را ربوده و به اسارت میبرند. […]

MORE ...