«کارگران بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است!». این جملات آغازین فراخوان یک روزنامه کارگری شیکاگو برای تجمع اعتراضی سوم و چهارم ماه مه ۱۸۸۶ بود. در آن سالها، جنگ طبقات براستی نیز از اروپا به استرالیا و سپس به آمریکا رسیده بود. در چنین شرایطی بود که کارگران مهاجر شیکاگو بعنوان پرچمداران سنت کمون پاریس و انجمن بین‌المللی کارگران، یک جدال طبقاتی تمام‌عیار را برای عقب راندن سرمایه‌داران و دولت‌‌شان سازمان دادند.

موج عظیم اعتصابات با خواست هشت ساعت کار، سراسر آمریکا را فرا گرفتاما تجمع‌های کارگری در سومین و چهارمین روز اعتصاب، آماج تهاجم وحشیانه پلیس گشتبیش از چهل تن از کارگران کشته شدنددستگاه قضایی وقت از طریق دسیسه‌سازی‌ لباس شخصی‌ها و شهود جعلی، هشت از تن از کارگران مبارز را محکوم به اعدام کردبدین سان جانفشانی کارگران شیکاگو، موجی از همبستگی جهانی را برانگیختو سپس نیز نمایندگان کارگران در کنگره بین‌الملل کارگری، روز اول ماه مه را بعنوان سالروز تجدید مبارزه و همبستگی جهانی کارگران برگزیدند.

برخلاف آنچه کارفرمایان، قدرتمداران سوسیال‌دمکرات و بوروکراتهای چپ در بلندگوهایشان جار میزنند، روز اول ماه مه، نه روز جشن کار و استثمار شدن کارگران، بلکه، روز تجدید مبارزه عیله بردگی مزدی است.

آری، جنگ طبقات، با تشکیل بین الملل کارگری جان تاره‌ای گرفت و کشورها را یکی پس از دیگری بدل به صحنه این جدال تاریخی کردقدرت گیری کارگران در پاریس، موج انقلابات کارگری اروپا و انقلاب پیروزمند اکتبر که در همان دهه اول به شکست انجامید، تنها چند نمونه تاریخی از پیشروی موقت این جنگ طبقاتی بوده‌اندبرغم شکستهای سهمگین تاریخی، کارگران همچنان دراین یا آن کشور بپا می‌خیزنددر ایران نیز کارگران بپا خاسته‌ و تشکل‌هایشان آماج سرکوب و دسیسه‌های ناپاک مافیای سرمایه‌داری اسلامی گشته‌ است.

امروز صف متحد نبرد کارگری در قیاس با صدو سی سال پیش، بسیار گسترده‌تر استو درس‌اموزی‌های جنبش کارگری از شکست‌های تاریخی خود بدل به چراغ راهنمای پیشروان و معتمدین کارگری گشته استامروز زنان، این کارگران بی مزد خانگی، بعنوان نیروی پیش برنده خیزش‌های عظیم اجتماعی در پیشاپیش مبارزه طبقاتی قرار گرفته‌اندامروز معلمان، بازنشستگان، رانندگان، دانشجویان و خیل عظیم اقشار بیکار و تحصیلکرده در صف این نبرد طبقاتی قرار دارند.امروز سیاست‌های ویرانگرانه نظام رو به احتضار سرمایه‌داری، با تخریب محیط زیست و ویرانی عظیم ناشی از فجایع بحران زیست محیطی،‌ هستی کل جامعه را به مخاطره افکنده استاز همین رو نیز اکثریت عظیم جامعه از خواست و عمل جنبش متحد کارگری در براندازی سرمایه‌داری و برپایی حاکمیت شورایی حمایت میکند.

زنان زحمتکش، کارگران، معلمان، دانشجویان، رانندگان و همه انسانهای به ستوه آمده از جهنم مافیای سرمایه‌داری اسلامیبا پاسخ مثبت به فراخوان سندیکای شرکت واحد و دیگر تشکل‌های کارگری و معلمان، روز اول و دوم ماه مه را به روز آغاز موج دیگری از خیزش سراسری بدل کنیم!

رجزخوانی‌های اوباشان اسلامی و قدرتهای جهانی در باره جنگ قریب‌الوقوع ایران و آمریکا، با هدف عقب راندن خیزش کارگری و خریدن فرصت برای بازسازی این نظام پوسیده صورت میگیردبپا خیزید،‌ جنگ طبقات آغاز شده است!

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

نان کار آزادی، اداره شورایی

۳۰ اپریل ۲۰۱۹– ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۸

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست