تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

  «کارگران بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است!». این جملات آغازین فراخوان یک روزنامه کارگری شیکاگو برای تجمع اعتراضی سوم و چهارم ماه مه ۱۸۸۶ بود. در آن سالها، جنگ طبقات براستی نیز از اروپا به استرالیا و سپس به آمریکا رسیده بود. در چنین شرایطی بود که کارگران مهاجر شیکاگو بعنوان پرچمداران سنت […]

MORE ...