تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

پرچم روز زن بوسیله زنان کارگر و سوسیالیست به اهتراز درآمد. پرچمی که با هدف نشان دادن جایگاه مهم زنان در مبارزه علیه بیعدالتی و استثمار افراشته شد. اما بعد از تحمیل شکست‌های تاریخی بر جنبش کارگری، ماهیت این روز دستخوش تغییر گشت. اکنون، هرساله در چنین روزی، دو صدای مختلف، از دو جبهه متفاوت، […]

MORE ...