تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

FEATURED VIDEOS

RANDOM VIDEOS

HOT VIDEOS

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

سندیکای کارگران هفت تپه در مقابل فشارهای کمرشکن دستگاه امنیتی و عناصر خودفروخته، همچنان پابرجا ایستاده است. هر کارگر مبارزی میداند که وجود همکارانی که بدل به صدای جمع شده و صف آنان را متحد میسازد، چه نقش تعیین کننده‌ای در تداوم مبارزه کارگری دارد. اقدامات رذیلانه دستگاه امنیتی، تنها یک وجه این فشارها بر […]

Read More

NEW VIDEOS